EARTHWORKS

– Art & Science –

et pilotprosjekt

”You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

Richard Buckminster Fuller (1895-1983)

Å oppdage naturen gjennom kunst og kunst gjennom naturen.

Hvordan kan skapende virksomhet med basis i eget naturmiljø gjøre oss bedre i stand til å ta vare på vår klode?

EARTHWORKS er et pilotprosjekt som fra vårsemesteret 2020 vil inngå som del av utdanningstilbudet ved DTK Kunstfagskolen i Bærum

I en verden i rask utvikling og endring, med medienes stadige fokus på vår klodes fremtid, blir målet om å styrke vårt ansvar for, identitet og tilhørighet til naturen stadig viktigere.  Innenfor det estetiske feltet kan vi som kunstfagskole bidra til å utvide og styrke folks forhold til lokalmiljøet og deres bevissthet omkring økologi og bærekraft.

Gjennom et tverrfaglig prosjekt, hvor kunstfag i samarbeid med andre fagfelt møtes, krysses og drar veksler på hverandre, ønsker vi å utforske og formidle hvordan kunst kan stimulere til å oppdage og betrakte vår natur gjennom aktiv tilstedeværelse. Ved å oppøve evnen til økt observasjon og refleksjon, samt bevisstgjøring omkring stedsspesifikke kvaliteter og utvikling av et positivt forhold til de lokale naturmiljøer, oppfordres studentene til å bli mer bevisst på hvordan vi som mennesker kan tilpasse oss og spille på lag med naturen, samt hvordan de som kunstnere kan samarbeide med lokalmiljø og eksterne fagmiljøer om å fremme miljø og bærekraft.

EARTHWORKS tar sikte på å skape kunstprosjekter og verk som setter fokus på verdispørsmål knyttet til natur og miljø.

Hvordan kan EARTHWORKS bidra til Bærum kommunes befolkning?

Bærum kommunes ’Klimastrategi 2030’ fastslår at: ”Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet – skal mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.” Videre står det skrevet at: ”Gjennom kunnskap, holdninger og handlinger skal Bærum kommune stå frem som en miljø- og klimaklok kommune allerede i 2020.” Gjennom utadrettet virksomhet som involverer kommunens innbyggere vil prosjektet EARTHWORKS kunne bidra til å sette fokus på Bærum kommune sin ’Klimastrategi 2030’ og på denne måten fremme Bærum som en klimaklok kommune.

Meld deg på vårt nyhetsbrev